Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Instituut voor Examens B.V. (I.V.E. B.V.)

Gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Petroleumhavenweg 8, 1041 AC en te Heeswijk aan de meerstraat 7, 5473 AA zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

 

Artikel 1: algemeen

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt onder "aanmelder" verstaan degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor het examen bij IVE B.V., hierna te noemen IVE, en onder "deelnemer" degene die aan het examen bij IVE deelneemt.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die IVE sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan het examen bij IVE.

1.3 Van de voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd.

 

Artikel 2: aanmelding voor het examen

2.1 De aanmelding voor het examen kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden.

IVE kan om haar moverende redenen een aanmelding voor het examen afwijzen. Het betreft hier redenen als betalingsproblemen, eerdere gevallen van fraude, eerder niet volgen van de regels uit het examenreglement / exameninstructie.

2.2 Indien door IVE de aanmelding wordt geaccepteerd wordt door IVE aan de aanmelder een opdrachtbevestiging gestuurd waarin o.a. het volgende is opgenomen: de naam van het examen, het inschrijfgeld evenals de plaats en het tijdstip van het examen.

2.3 De bevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en IVE een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

2.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan het examen verbonden bedrag aan IVE verschuldigd.

2.5 Iedere door IVE geaccepteerde aanmelding wordt gevolgd door een schriftelijke bevestiging aan de in de aanmelding genoemde deelnemer of deelnemers. In deze bevestiging worden de naam van het examen evenals de plaats en het tijdstip van het examen vermeld. Bij deze bevestiging worden gevoegd: de certificatieovereenkomst (indien nog niet ontvangen) en de exameninstructie.

2.6 De ondertekening van de Certificatieovereenkomst door de deelnemer heeft tot gevolg dat tussen de deelnemer en IBEX Certificatie B.V. een overeenkomst ontstaat waarop IBEX certificatievoorwaarden van toepassing zijn. Indien voorafgaande aan het examen geen door de deelnemer ondertekende certificatieovereenkomst beschikbaar is kan de deelnemer niet deelnemen aan het examen. In deze situatie vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

Artikel 3: het examen

3.1 IVE is gerechtigd het examen op te schorten of te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. IVE zal de aanmelder en de deelnemer(s) daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. De eventueel al betaalde kosten worden door IVE aan de aanmelder geretourneerd.

3.2 IVE neemt het examen af conform de eisen zoals opgenomen in het van toepassing zijnde certificatieschema en reglementen.

3.3 IVE draagt zorg voor deugdelijk examens.

 

Artikel 4 annulering:

4.1 Annulering van de overeenkomst door de aanmelder is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

- Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

- Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het examen is de aanmelder geen inschrijfgeld verschuldigd;

- Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het examen is de aanmelder 50% van het examengeld verschuldigd;

- Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het examen is de aanmelder het volledige examengeld verschuldigd.

 

 

Artikel 5: betalingscondities

5.1 Onmiddellijk na bevestiging van de aanmelding stuurt IVE de aanmelder een factuur betreffende het af te leggen examen.

5.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het examen.

5.3 Indien niet tijdig is betaald, is IVE gerechtigd de deelnemer niet tot het examen toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door IVE gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.

5.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 5 lid 2 geldt voor de door IVE verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

5.5 Bij gebreke van tijdige betaling maakt IVE aanspraak op een vergoeding van rente ter hoogte van 1% over het factuurbedrag per maand.

5.6 Indien IVE haar factuur tot incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de aanmelder. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 75,00.

 

Artikel 6: regels met betrekking tot het examen

6.1 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

6.2 IVE is gerechtigd een examendatum te wijzigen. IVE zal de aanmelder, en de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1 Indien IVE een examen annuleert, op welke gronden dan ook, zal IVE voor zover mogelijk een nieuw examen aanbieden. Indien IVE daartoe niet in staat is c.q. de deelnemer niet in de gelegenheid is het examen te volgen, zal IVE het al betaalde examengeld restitueren.

7.2 Indien IVE, door welke omstandigheden dan ook, een examen niet kan laten doorgaan, zal IVE in overleg met de aanmelder en deelnemer(s) het geannuleerde examen op een later tijdstip alsnog laten plaatsvinden

7.3 IVE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit het annuleren van een examen.